Zajęcia Dodatkowe

Zajęcia wokalne

Zajęcia wokalne prowadzone są dla uczniów kl.1-8 z podziałem na poszczególne grupy wiekowe. Mają na celu pobudzanie ogólnego rozwoju muzycznego ucznia oraz rozwijają zainteresowania i zamiłowania do muzyki. Ponadto dostarczają uczniom podstawowych wiadomości z zasad muzyki i emisji głosu, a także doskonalą poprawną emisję głosu, dykcję i oddech podczas śpiewu. Zajęcia dodatkowo rozwijają poczucie rytmu, wyobraźni oraz uczą umiejętności współpracy w grupie. Uczniowie na zajęciach poznają różnorodny repertuar muzyczny oraz w aktywny sposób wykorzystują wolny czas. Efektem zajęć wokalnych jest promocja szkoły w środowisku i regionie; udział w imprezach szkolnych oraz konkursach.

Mobirise
Mobirise
Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne prowadzone są dla uczniów kl.1-8 z podziałem na poszczególne grupy wiekowe. Mają na celu zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły. Dodatkowo uczą harmonijnego współżycia w grupie, podporządkowania się umownym przepisom oraz samoopanowania. Zajęcia są sposobem na aktywną formę spędzania wolnego czasu. Uczniowie poznają różnorodne techniki tańca. Efektem zajęć jest prezentacja układów tanecznych podczas imprez i uroczystości szkolnych.

Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne prowadzone są dla uczniów kl.1-3. Mają na celu zaspokajanie potrzeb psychicznych dziecka względem przeżyć artystycznych, nabywanie umiejętności posługiwania się głosem i znajomością technik teatralnych. Dodatkowo rozwijają indywidualne zdolności każdego dziecka, jego inicjatywę i samodzielność myślenia. Dzięki uczestnictwu w zajęciach, zwiększa się zainteresowanie uczniów względem sztuk teatralnych oraz muzycznych. Zajęcia aktywizują i integrują grupę, a ich efektem są przedstawienia teatralne wystawiane podczas imprez i uroczystości szkolnych.

Mobirise
Mistrzowie kodowania 

Mistrzowie kodowania prowadzone są w dwóch grupach wiekowych dla klas 1-3 i 4-8. Są to zajęcia z programowania, robotyki i wielka lekcja o tym, że nowe technologie to nie tylko rozrywka i gry, ale możliwość zdobywania kompetencji, które będą bardzo przydatne w przyszłości. Program rozwija kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Dzieci uczą się kodowania nie tylko na informatyce, ale też wykorzystywania nowych technologii na lekcjach matematyki, techniki, przyrody, historii, fizyki, muzyki, języka polskiego, niemieckiego czy angielskiego.

Mobirise
Mobirise
Zajęcia plastyczne

Zajęcia prowadzone są dla wszystkich chętnych uczniów klas 1-8. Plastyka w wychowaniu dzieci odgrywa ogromną rolę. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Jest dla nich twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również dzieciom w odkrywaniu swojego „ja”. Dzieciom podoba się to, co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia lub doznania zmysłowe, które pobudzają je emocjonalnie i wiążą uczuciowo z otoczeniem. To z kolei skłania je do podejmowania własnych prób i działań w otaczającej rzeczywistości, do wyrażania siebie - do ekspresji artystycznej. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się poprzez twórczość. Rolą nauczyciela jest pomoc w odkrywaniu otaczającej ich rzeczywistości i w tworzeniu obrazów wizualnych tego świata.

Mobirise
Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe prowadzone są w dwóch grupach: dla uczniów klas 1-3 i 4-8. Aktywność fizyczna odgrywa istotną rolę w życiu każdego człowieka. Szczególnie ważną i nieocenioną funkcję spełnia w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Młody człowiek uprawiając systematycznie zajęcia sportowe nabywa nowych umiejętności i wiadomości, odnosi wiele korzyści owocujących bardziej harmonijnym rozwojem, tężyzną fizyczną i lepszym zdrowiem.

Szkolne zajęcia wychowania fizycznego nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych, rozwiązaniem są zajęcia dodatkowe – szkolnego koła sportowego, gdzie uczniowie chcą:

► swój wolny czas poświęcić aktywności ruchowej,
►doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych
dyscyplin sportowych,
►regenerować siły fizyczne i psychiczne
►kształtować postawę współdziałania zespołowego i czynnego wypoczynku.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne to stworzenie „zdrowej alternatywy” spędzania wolnego czasu z dala od przeładowanych przemocą i agresją programów telewizyjnych i gier komputerowych. 

Mobirise

© Copyright 2022 flyingmachine.pl

HTML Maker